Čestmír Tauer
Plynoservis a PO

IČ: 126 12 782
Churáňovská 2693/7, Praha 5

Jste: 2500 návštěvník

Služby

Provádím tyto služby:

1. Revize, kontrola a zkoušky plynových zařízení

2. Servis vybraných plynových spotřebičů

3. Odborné kurzy pro obsluhy plynových zařízení

5. Školení požární ochrany

6. Metodické vedení a poradenství v oblasti plynového zařízení

7. Metodické vedení a poradenství v oblasti zabezpečení požární ochrany

Podrobnosti:
1. Revize, kontroly a zkoušky se provádí na těchto plynových zařízení 

    a) výrobu a úpravu plynů,

    b) skladování a přepravu plynů,

    c) plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic,

    d) zkapalňování a odpařování plynů,

    e) zvyšování a snižování tlaku plynů,

    f) rozvod plynů,

    g) spotřebu plynů spalováním.

Revize je hloubkové posouzení bezpečnosti plynového zařízení. 
   Revize plynového zařízení se provádí jako výchozí a provozní;Rozumí se jimi celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením
a měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení a posoudí se i technická dokumentace a odborná způsobilost obsluhy.
Jestliže je součástí zařízení i zařízení elektrické, tlakové, zdvihací nebo jiné, prověří se při revizi celého zařízení, zda i utěchto zařízení byla provedena
příslušná revize. Ve zprávě o revizi zařízení se o tom učiní záznam.
Revize se provádí nejméně 1x za 3 roky.

Kontrola je posouzení
, zda jeho stav odpovídá požadavkům bezpečnosti provozu, technických parametrů a požadavkům požární ochrany.
Kontrola se provádí se 1x za rok.


Zkouška je posouzení
, zda plyn. zařízení plynové zařízení odpovídá technickým požadavkům. Je součástí revizí nebo kontrol.

Revize i kontroly vyjmenovaných zařízení musí provádět jeho majitel ve smyslu příslušných ustanovení Energetického zákona, vyhlášek a příslušných
nařízení vlády.

Nelze též pominout příslušné povinnosti vyplyvající ze zákona o požární ochraně.
2. Servis plynových spotřebičů 
   Pro bezporuchový provoz plynových zařízení (tzn. spotřebiče ale i regulátory tlaku plynu a také uzávěry plynu) je nutná jejich pravidelná údržba, tedy
servisní prohlídka a oprava, tzn. vyčištění hlavního hořáku, zapalovacího hořáčku a kontrola zabezpečovacího zařízení (pojistka) i správná funkce
termostatu atd.
U nových plynových spotřebičů, které jsou v záruce, je jednou z podmínek pro případné uz-nání záruky.  A protože jde o ekonomičnost provozu a
vaši bezpečnost, nepodceňujte tyto jejich pravidelné servisní prohlídky a opravy.


3. Utěsňování rozvodů plynu přípravkem Pragotěs
   Při revizích (kontrolách) plynových rozvodů spojovaných závitovými spoji se velmi často zjistí nětěsnosti v těchto spojích. V horších případech cítí 
odběratelé plynu jeho specifický zápach.
V základě mají dvě možnosti: 

a) Provést rekonstrukci plynovodu,

nebo:
b)
Provést opravu netěsností plynového potrubí těsnícím přípravkem. Tato oprava je rychlej-ší a levnější, avšak s omezenou dobou trvanlivosti
(cca 3 - 10 let). Opravy touto metodou se provádí napuštěním plynového potrubí pod tlakem těsnící látkou, např. zn. Pragotěs a takto lze přetěsnit
závitové spoje jak domovního plynovodu od hlavního uzávěru domu až k uzávěrům před plynoměry.
Také bytové rozvody plynu od plynoměru k uzávěrům před spotřebiči. Není tedy třeba ply-nové potrubí demontovat, což je vždy spojeno se stavebními
a dalšími následnými pracemi.
Všechny druhy těsnících přípravků musí vyhovovat zákonu č. 22/1979 Sb. o technických požadavcích na vyrobky vč. předpisů souvisejících.
Metoda utěsnění se provádí podle technických pravidel TDG 704 02 a technologickým předpisem výrobce. Po této opravě se vypracuje revizní zpráva
plynového zařízení a provede se zkouška těsnosti rozvodu plynu podle ČSN EN 1775 a TPG 704 01.
   Přetěsňování plynovodů regeneračně-penetračním roztokem je technologie známá v ČR přes 20 let. Tuto metodu lze použít pouze na plynovody 
spojované rozebíratelnými spoji, který jsou těsněny klasickými organickými materiály, a u kterých byly při kontrole nebo revizi zjištěny netěsnosti.
Nelze ji použít na plynovody vadně svařené, proražené nebo prorezavělé
. Před použitím je tedy nutno posoudit, zda je plynovod způsobilý
svým provedením k použití této metody a zda se nenachází v tak kritickém stavu, aby byla nutná jeho rekonstrukce.
Pro odběratele plynu je tato metoda maximálně šetrná, protože je chrání před dlouhodobým přerušením používání topného plynu, stavebních a instala-
térských prací, což je nepříjemné, zejména v topné sezóně. Metodou přetěsnění je plynovod mimo provoz 6 - 10 h., v ojedinělých případech, kdy se při
opravě zjistí další závady, max. 48 hod. Při porovnání nákladů na rekonstrukci klasickým způsobem a této utěsňovací metody a časových průběhů těchto
akcí, vše jednoznačně hovoří ve prospěch této technologie.
 4. Odborné kurzy pro obsluhy plynových zařízení 
Nutná předběžná konzultace o rozsahu kurzu (c,e,f,g)

5. Školení požární ochrany

Nutná předběžná konzultace o rozsahu školení (vedoucí pracovníci, požární hlídky a pod.)

6. Metodické vedení a poradenství v oblasti plynového zařízení

Nutná předběžná konzultace o rozsahu poradenství

7. Metodické vedení a poradenství v oblasti zabezpečení požární ochrany

Nutná předběžná konzultace o rozsahu poradenství